مستبصر تانزانیایی: پیامبر علی را به عنوان نماینده خود قرار داده است

mahdi 0